Лари Краб

Larry Crabb

Лоу­рънс (Лари) Краб е из­ве­с­тен пси­хо­лог, лек­тор, биб­лей­ски учи­тел, по­пу­ля­рен ав­тор, ос­но­ва­тел и ди­рек­тор на ор­га­ни­за­ци­я­та New Way Ministries. В мо­мен­та е по­с­то­я­нен пре­по­да­ва­тел в Хри­с­ти­ян­с­кия уни­вер­си­тет в Ко­ло­ра­до и слу­жи ка­то ду­хо­вен нас­тав­ник за аме­ри­кан­с­ка­та асо­ци­а­ция на хри­с­ти­ян­с­ки­те съ­вет­ни­ци.

Статии от автора