Елис Потър

Ellis Potter

Елис По­тър е ро­ден в САЩ през 1948 г. Има бо­гат опит като му­зи­ко­вед и лек­тор в об­лас­ти­те му­зи­ка, изо­б­ра­зи­тел­но из­кус­т­во, фил­ми, фи­ло­со­фия и бо­го­сло­вие. То­ва го пра­ви из­клю­чи­тел­но ин­т­ри­гу­ващ лек­тор по ши­рок кръг те­ми ка­то ес­тес­т­во­то на ду­хов­ност­та, зна­че­ни­е­то на хри­с­ти­ян­с­тво­то за из­кус­т­во­то, пъ­тя за до­с­ти­га­не на ис­тин­но по­зна­ние, съв­ре­мен­ни фи­ло­соф­с­ки те­че­ния и со­ци­ал­ни дви­же­ния. Често изнася лекции върху отношението между библейския възглед и други светогледи.

Елис Потър е роден в Калифорния, а понастоящем живее в Швейцария. Става християнин под влиянието на покойния д-р Франсис Шефър, един от големите християнски апологети на ХХ век. Драматичното му обръщение е пряко следствие от няколко задълбочени лични разговора с д-р Шефър през 70-те години на XX век, период на бурни социално-политически промени в западните общества.

След обръщението си към Христос през 1976 година, Потър се присъединява към екипа на L’Abri Fellowship и работи там до 1991 г. Институтът L’Abri (фр. „Убежището“) представлява евангелско-протестантска изследователска общност, основана от д-р Франсис Шефър в средата на миналия век. Тя има клонове в различни точки на света, където се стичат студенти от най-различни възрасти, произход и националност, за да търсят отговори на своите най-дълбоки въпроси или разрешение на личните си проблеми. Характерно за този институт-комуна е, че всички въпроси се разглеждат с еднаква сериозност и уважение, а отговорите се търсят през призмата на християнския светоглед, отразен в Библията. Като служител в L’Abri, Елис Потър съветва, изнася лекции, преподава и насърчава стотици студенти от различни краища на света. Пътувал е из всеки от петте континента, за да преподава и проповядва в църкви, лагери, конференции и университети. Сътрудничи и на международната християнска организация SEN, организираща семинари и дискусии в страните от Източна Европа.

Елис Потър е и пастир на църква в Швейцария.

Статии от автора

Третият кръг 10 юни, 2014