Иди и виж

Международен семинар "Physics vs. Theology: the big questions in the 21st century"

Работната среща-семинар “Physics vs. Theology: the big questions in the 21st century” е част от проекта „Наука и Православие по света“ към Института за исторически изследвания при Националната фондация за научни изследвания, Атина (Гърция), финансиран от Фондация „Темпълтън“ (САЩ). Съорганизатори в България са гражданско сдружение ХАРТА и Софийският университет „Св. Климент Охридски“. 

Кога
Къде
СУ "Св. Кл. Охридски" (Ректорат), Зала 2 (9 юни), Нова конферентна зала (10 юни)

ВЕЛИКДЕНСКО ЧЕТЕНЕ 2021

ВЕЛИКДЕНСКО ЧЕТЕНЕ 2021

Днес 4 май (вторник) от 19:00 до 21:00 

В платформата ZOOM (ще има и транслация по фейсбук).

Данни за достъп: https://us02web.zoom.us/j/82902264640…
Meeting ID: 829 0226 4640
Passcode: 032278

Кога
Къде

платформата ZOOM (ще има и транслация по фейсбук)

Докоснати от ангелско крило: пет жени на вдъхновението и вярата

Преди да се е разсеял звукът от лекото, но страховито трептене на архангелските криле, отнесли Божия вестител Гавраиил в галилейския градец Назарет при девицата Мариам (и в самия ден, в който Православната църква почита този архангел) пет дами с различен творчески натюрел и почерк ще споделят с нас своето вдъхновение и вяра.
Кога
Къде

в платформата Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81777763106?p…

РОЖДЕСТВЕНСКИ ЧЕТЕНИЯ: заповядайте на гости!

На 27 декември от 18 часа сдружение ХАРТА Ви кани онлайн на поетично-музикалната вечер.

Кога
Къде
Zoom среща

Християнско изкуство или християнство в изкуството? Среща втора: Поезията – търсения, лица, почерци

Сдру­же­ние ХАРТА, Асо­ци­а­ция за на­сър­ча­ва­не на хрис­ти­ян­с­ко­то ху­до­жес­т­ве­но сло­во „Ем­пи­рей“ и кни­жар­ни­ца „Ве­рен“ ор­га­ни­зи­рат по­ре­ди­ца от дис­ку­сии „Хрис­ти­ян­с­ко из­кус­т­во или хрис­ти­ян­с­тво в из­кус­т­во­то?“. При на­ша­та вто­ра сре­ща ще об­съж­да­ме хрис­ти­ян­с­ка­та по­е­зия в ней­но­то мно­го­об­ра­зие от те­ми, тър­се­ния и из­раз­ни сред­с­тва.

Кога
Къде
Книжарница „Верен“, пл. „П. Р. Славейков“ №1, София

Дискусия „Кръстът и градът“

Пър­ва Еван­гел­с­ка съ­бор­на цър­к­ва и сдру­же­ние ХАРТА ви ка­нят на дис­ку­сия „Кръс­тът и гра­дът“. В пър­ва­та част п‑р Ста­ни­с­лав Алек­си­ев и д‑р То­дор Вел­чев ще об­съж­дат те­ма­та Еван­гел­с­ка­та вест и идо­ли­те на съ­вре­мен­ния град, а ка­то илюс­тра­ция към нея ще бъ­дат про­че­те­ни/из­пя­ти сти­хо­ве от Вик­тор Ма­ка­ров и Ва­ня Въл­ко­ва.

Кога
Къде
Първа Евангелска съборна църква, София; ул. „Солунска“ №49

Дискусионни срещи: Християнско изкуство или християнство в изкуството?

Сдру­же­ние ХАРТА, Асо­ци­а­ция за на­сър­ча­ва­не на хрис­ти­ян­с­ко­то ху­до­жес­т­ве­но сло­во „Ем­пи­рей“ и кни­жар­ни­ца „Ве­рен“ ор­га­ни­зи­рат по­ре­ди­ца от дис­ку­сии „Хрис­ти­ян­с­ко из­кус­т­во или хрис­ти­ян­с­тво в из­кус­т­во­то?“. В пър­ва­та сре­ща от по­ре­ди­ца­та, пос­ве­те­на на про­за­та, ще взе­мат учас­тие Ка­лин Ми­хай­лов (есе­ист и по­ет), Ва­сил Ла­за­ров (пи­са­тел и по­ет) и То­дор Вел­чев (ас­тро­фи­зик) ка­то мо­де­ра­тор.

Кога
Къде
Книжарница „Верен“, пл. „П. Р. Славейков“ №1, София

Международна конференция „Физика и богословие“

От 20 до 22 юни (чет­вър­тък – съ­бо­та) в Плов­див­с­кия уни­вер­си­тет „Па­и­сий Хи­лен­дар­с­ки“ ще се про­ве­де меж­ду­на­род­на кон­фе­рен­ция, озаг­ла­ве­на „Фи­зи­ка и бо­го­с­ло­вие – вче­ра и днес“. Ор­га­ни­за­то­ри са Плов­див­с­кият уни­вер­си­тет, Уни­вер­си­те­тът на Фри­бур (Швей­ца­рия) и Съ­ю­зът на фи­зи­ци­те в Бъл­га­рия (клон Плов­див).

Кога
Къде
Плов­див­с­ки уни­вер­си­тет „Па­и­сий Хи­лен­дар­с­ки“

Дискусия „Реформация на духа и духът на реформите“

Пър­ва Еван­гел­с­ка църк­­ва – Со­фия и сдру­­же­­ние ХАРТА ви ка­­нят на пуб­­лич­­на дис­­ку­­сия „Ре­фор­ма­ция на ду­ха и ду­хът на ре­фор­ми­те (Ду­хов­ност и ев­ро­пей­с­ки цен­нос­ти)“ с доц. д-р То­­дор Вел­­чев и адв. На­та­лия Хрис­то­ва

Кога
Къде
Кни­жар­ни­ца-ка­фе „За­що не?“, ул. Со­лун­с­ка 49, Со­фия

ДИСКУСИЯ: Сами ли сме във Вселената?

Бъл­гар­с­ка про­тес­тан­т­с­ка църк­ва „Нов жи­вот“, Вар­на, и сдру­же­ние ХАРТА ви ка­нят на пуб­лич­на дис­ку­сия „Са­ми ли сме във Все­ле­на­та? (Един хрис­ти­ян­с­ки пог­лед по те­ма­та)“ с доц. д-р То­дор Вел­чев (сдр. ХАРТА), ас­тро­фи­зик, пре­по­да­ва­тел във Фи­зи­чес­кия фа­кул­тет на СУ.

Кога
Къде