Християнство и модернизъм

Въведителни бележки

Понятието Модерност се е превърнало в огромно поле, което непрекъснато се преразорава, преоткрива и участва в различни модели на противопоставяне: Класика-Модернизъм, Средновековие-Модерно време, Модернизъм-Постмодернизъм. За това понятие се спори от различни исторически отправни точки. Говори се за Модерност, Нова модерност или за Пост-постмодерност.

Да се пише за същността на модернизма в едно списание за християнска апологетика не е лесно. Не е лесно, защото в исторически аспект модернизмът – като идеология и практика, – се възприема като явно противопоставяне на и борба с християнството. Аз обаче мисля, че е необходимо да се пише за неговата идейна основа, за същността на неговото социално недоволство, за неговата културна революция и за отношението му към фундаменталните християнски ценности. Искам на страниците на harta-bg.info да се поставят въпроси, свързани с основата на модернизма и отношението му към християнството като учение, практика и ценностна система. Да се анализират причините за това остро взаимно противопоставяне и взаимно нежелание за адекватен диалог. Да се разгледа и осмисли културната реакция спрямо модернизма (или липсата на такава) през 19–20 век от страна на християнството. Да се направи опит за анализ на двете учения, на техните ключови характеристики и практически реализации. И да се отговори на два въпроса: кои са техните тотални различия и допирни точки.

Трудно е да водим такава разнопосочна и многопланова дискусия, която не може просто да приключи с отрицание или превъзнасяне на една от двете страни. Необходимо е да се проследят и огледат внимателно идейните основи на модернизма като социално и културно течение и съответно на християнството като учение и практика. По темата съм предвидила няколко поредни статии, в които ще се опитам да изведа моята позиция по следните въпроси:

  1. Предпоставки за модерната култура и изкуство в християнска Европа. Идейният зародиш на модернизма, трансформиран огледален образ на християнската идея. (Две статии с общо заглавие „Огненият зародиш на Модернизма“.)

  2. Историческата ситуация от края на 19 и началото на 20 век и отражението й в изкуството и културата (основни течения). Християнската реакция на историческата ситуация и отношението на църквата към модерната култура на 19–20 в. (Част от тези проблеми ще бъдат разгледани в статията „Новите въпроси и болката по липса на Нови отговори“.)

  3. Определяне и изследване на границата между антропологиите на модернизма и на християнството. Разсъждения върху променената роля и отношение на човека към света ще бъдат представени в статията „Новият човек – кой е той през погледа на модернизма и на християнството?“

  4. Смисълът на християнството в модерната епоха: традиция или революция? (Проблемът ще бъде разгледан в едноименна статия.)

Нов коментар