Писанията като история и култура

Тази рубрика предлага широк поглед към Писанията, като обхваща както текстологични изследвания по създаването, преписването, канонизирането и превеждането на библейските книги, така и анализи на сродна литература, например неканонични книги и апокрифи. Засягат се и други теми като концепции на превод, влияние на културата върху превода, достоверност, самодостатъчност и историческа употреба на Писанията и др. Предвиждат се и материали, които дават оценка на отделни печатни или електронни издания на Библията.