Иди и виж

Християнско изкуство или християнство в изкуството? Среща втора: Поезията – търсения, лица, почерци

Сдру­же­ние ХАРТА, Асо­ци­а­ция за на­сър­ча­ва­не на хрис­ти­ян­с­ко­то ху­до­жес­т­ве­но сло­во „Ем­пи­рей“ и кни­жар­ни­ца „Ве­рен“ ор­га­ни­зи­рат по­ре­ди­ца от дис­ку­сии „Хрис­ти­ян­с­ко из­кус­т­во или хрис­ти­ян­с­тво в из­кус­т­во­то?“. При на­ша­та вто­ра сре­ща ще об­съж­да­ме хрис­ти­ян­с­ка­та по­е­зия в ней­но­то мно­го­об­ра­зие от те­ми, тър­се­ния и из­раз­ни сред­с­тва.

Кога
Къде
Книжарница „Верен“, пл. „П. Р. Славейков“ №1, София

Дискусия „Кръстът и градът“

Пър­ва Еван­гел­с­ка съ­бор­на цър­к­ва и сдру­же­ние ХАРТА ви ка­нят на дис­ку­сия „Кръс­тът и гра­дът“. В пър­ва­та част п‑р Ста­ни­с­лав Алек­си­ев и д‑р То­дор Вел­чев ще об­съж­дат те­ма­та Еван­гел­с­ка­та вест и идо­ли­те на съ­вре­мен­ния град, а ка­то илюс­тра­ция към нея ще бъ­дат про­че­те­ни/из­пя­ти сти­хо­ве от Вик­тор Ма­ка­ров и Ва­ня Въл­ко­ва.

Кога
Къде
Първа Евангелска съборна църква, София; ул. „Солунска“ №49

Дискусионни срещи: Християнско изкуство или християнство в изкуството?

Сдру­же­ние ХАРТА, Асо­ци­а­ция за на­сър­ча­ва­не на хрис­ти­ян­с­ко­то ху­до­жес­т­ве­но сло­во „Ем­пи­рей“ и кни­жар­ни­ца „Ве­рен“ ор­га­ни­зи­рат по­ре­ди­ца от дис­ку­сии „Хрис­ти­ян­с­ко из­кус­т­во или хрис­ти­ян­с­тво в из­кус­т­во­то?“. В пър­ва­та сре­ща от по­ре­ди­ца­та, пос­ве­те­на на про­за­та, ще взе­мат учас­тие Ка­лин Ми­хай­лов (есе­ист и по­ет), Ва­сил Ла­за­ров (пи­са­тел и по­ет) и То­дор Вел­чев (ас­тро­фи­зик) ка­то мо­де­ра­тор.

Кога
Къде
Книжарница „Верен“, пл. „П. Р. Славейков“ №1, София

Международна конференция „Физика и богословие“

От 20 до 22 юни (чет­вър­тък – съ­бо­та) в Плов­див­с­кия уни­вер­си­тет „Па­и­сий Хи­лен­дар­с­ки“ ще се про­ве­де меж­ду­на­род­на кон­фе­рен­ция, озаг­ла­ве­на „Фи­зи­ка и бо­го­с­ло­вие – вче­ра и днес“. Ор­га­ни­за­то­ри са Плов­див­с­кият уни­вер­си­тет, Уни­вер­си­те­тът на Фри­бур (Швей­ца­рия) и Съ­ю­зът на фи­зи­ци­те в Бъл­га­рия (клон Плов­див).

Кога
Къде
Плов­див­с­ки уни­вер­си­тет „Па­и­сий Хи­лен­дар­с­ки“

Дискусия „Реформация на духа и духът на реформите“

Пър­ва Еван­гел­с­ка църк­­ва – Со­фия и сдру­­же­­ние ХАРТА ви ка­­нят на пуб­­лич­­на дис­­ку­­сия „Ре­фор­ма­ция на ду­ха и ду­хът на ре­фор­ми­те (Ду­хов­ност и ев­ро­пей­с­ки цен­нос­ти)“ с доц. д-р То­­дор Вел­­чев и адв. На­та­лия Хрис­то­ва

Кога
Къде
Кни­жар­ни­ца-ка­фе „За­що не?“, ул. Со­лун­с­ка 49, Со­фия

ДИСКУСИЯ: Сами ли сме във Вселената?

Бъл­гар­с­ка про­тес­тан­т­с­ка църк­ва „Нов жи­вот“, Вар­на, и сдру­же­ние ХАРТА ви ка­нят на пуб­лич­на дис­ку­сия „Са­ми ли сме във Все­ле­на­та? (Един хрис­ти­ян­с­ки пог­лед по те­ма­та)“ с доц. д-р То­дор Вел­чев (сдр. ХАРТА), ас­тро­фи­зик, пре­по­да­ва­тел във Фи­зи­чес­кия фа­кул­тет на СУ.

Кога
Къде

Дискусия: „Полът“ срещу „насилието“

По­ред­на­та дис­ку­сия в кни­жар­ни­ца-ка­фе „За­що не?“ на ул. „Со­лун­с­ка“ 49, озаг­ла­ве­на „По­лът“ сре­щу „на­си­ли­е­то“: Вой­на­та на по­ня­ти­я­та и Ис­тан­бул­с­ка­та кон­вен­ция, ще се про­ве­де на 24 фев­ру­а­ри (съ­бо­та) от 17:00 ч. Учас­т­ват адв. На­та­лия Хрис­то­ва и Ивай­ло Ата­на­сов – сдру­же­ние ХАР­ТА. Взе­май­ки по­вод от го­ре­ща­та те­ма, ще по­го­во­рим и за по-ши­рок кръг въп­ро­си, вклю­чи­тел­но за гла­са на хрис­ти­я­ни­те в об­щес­т­во­то. Ор­га­ни­за­тор е сдру­же­ние ХАР­ТА със съ­дейс­т­ви­е­то на Пър­ва еван­гел­с­ка църк­ва, Со­фия. Вход сво­бо­ден.

Кога
Къде
Кни­жар­ни­ца-ка­фе „За­що не?“, ул. „Со­лун­с­ка“ 49, София

Дискусия за търсенията и житейската съдба на Илия Бешков

Сдру­же­ние ХАРТА ви ка­ни на по­ред­на­та дис­ку­сия от ци­къ­ла „Липс­ва­що­то зве­но“. Тя ще се про­ве­де на 8 фев­ру­а­ри, чет­вър­тък, от 18:30 ч. в Но­ва кон­фе­рен­т­на за­ла на СУ „Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки“ (се­вер­но кри­ло на Рек­то­ра­та). За из­клю­чи­тел­на­та лич­­ност­, тър­се­ни­я­та и жи­тей­с­ка­та дра­ма на ху­дож­ни­ка Илия Беш­ков (1901–1958) ще бе­сед­ва­ме с из­кус­т­во­ве­да Кра­си­мир Или­ев и по­е­та Ка­лин Ми­хай­лов. Вход сво­бо­ден.

Кога
Къде
Но­ва кон­фе­рен­т­на за­ла на СУ „Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки“

Разговор-дискусия за концлагера Белене

Из­да­тел­с­тво СИ­Е­ЛА ор­га­ни­зи­ра раз­го­вор-дис­ку­сия по по­вод но­ва­та кни­га „Конц­ла­ге­рът „БЕ­ЛЕ­НЕ“ 1949–1987“. Тя е плод на дъл­го­го­ди­шен труд на ав­то­ра Бо­рис­лав Ско­чев, из­след­вал мно­жес­т­во ар­хив­ни до­ку­мен­ти и съб­рал сви­де­тел­с­тва на бив­ши ла­гер­ни­ци. Про­я­ва­та ще се про­ве­де на 22 яну­а­ри (по­не­дел­ник), от 18:30, в кон­фе­рен­т­на за­ла „Со­фия“ на Гранд хо­тел „Со­фия“ (ет. 2; ул. „Ген. Гур­ко“ №1). Вход сво­бо­ден.

Кога
Къде
Гранд хо­тел „Со­фия“, кон­фе­рен­т­на за­ла „Со­фия“ (ет. 2), ул. „Ген. Гур­ко“ 1, София

Кино-дискусия: „Сенчести земи“

С но­ва­та го­ди­на Сдру­же­ние ХАРТА въ­зоб­но­вя­ва ки­но­ве­че­ри­те. На 20 яну­а­ри (съ­бо­та) от 16 ча­са ще на­пра­вим пър­ва­та ки­но-дис­ку­сия за та­зи го­ди­на по фил­ма „Сен­чес­ти зе­ми“ (Shad­ow­lands, 1993) на ре­жи­сьо­ра Ри­чард Атън­бъ­ро. Дис­ку­си­я­та ще се про­ве­де в кни­жар­ни­ца „За­що не?“, Со­фия, ул. Со­лун­с­ка 49. Вхо­дът е сво­бо­ден.

Кога
Къде
Кни­жар­ни­ца „За­що не?“, ул. Со­лун­с­ка 49, Со­фия