Граждани на Божието царство и на Република България

Дата на събитието

София, Евангелска методистка църква „Д-р Лонг“

С участието на: Владимир Тодоров, Петромир Кънчев, Светослав Риболов
Модератор: Тодор Велчев, сдружение ХАРТА

Въпросът за разделението между държава и църква изглежда отдавна решен в демократичните общества: гражданската държава не се подчинява на религиозни авторитети и същевременно не се намесва в живота на религиозните общности. Принципът изглежда приемлив и за двете страни, но дали трябва да се тълкува в смисъл на безучастност и незаинтересованост на вярващите от държавните и обществените дела? Все пак християните са граждани не само на Божието царство, но и на своята страна – с всички произтичащи от това права и задължения. Къде преминава границата между тяхното посвещение на Бога и политическата ангажираност? Трябва ли те да се стремят към реално влияние върху политическите процеси и законодателната дейност, особено когато те засягат основополагащи християнски ценности? Ако да, дали това не представлява нарушение на принципа за разделението между църква и държава? И от друга страна, не крие ли опасност държавата и политиката да придобият влияние върху църквата – чрез обществената ангажираност на нейните водачи?

Много въпроси, които очакват своя отговор. Някои от тях са отново актуални, а други никога не са били обсъждани в българското общество и църква. Време е да започнем тази дискусия.

Страница на събитието