Тодор Велчев

Регистриран от

13 години 1 месец
Име
Тодор Велчев
За мен

То­дор Вел­чев е ро­ден през 1968 го­ди­на в ате­ис­тич­но се­мей­ство. През 1990 г. при­ема хри­с­ти­ян­ската вяра, след самостоятелно изминат духовен път. През 1994 г. за­вър­шва фи­зи­ка в Со­фий­с­кия уни­вер­си­тет "Св. Кли­мент Ох­рид­ски", където преподава от 2001 г. (ка­тед­ра "Ас­т­ро­но­мия") и се занимава с научни изследвания в областта на звездообразуването. Изнасял е множество лекции и беседи и е участвал в публични дискусии, представящи християнския възглед по редица въпроси от областта на науката, културата и обществения живот. Съосновател на сдружение ХАРТА (2003 г.).