Християнско изкуство или християнството в изкуството: Поезията – търсения, лица, почерци

Дата на събитието

Поредица от дискусии „Християнско изкуство или християнство в изкуството?“
Среща втора: Поезията – търсения, лица, почерци

Дискусия: Калин Михайлов (литературовед и поет), Пламен Сивов (поет и музикант), Цветанка Еленкова (поет и преводач), Ваня Вълкова (художник и поет)
Модератор: Тодор Велчев

Анотация

Изкуството в неговото многообразие е тясно обвързано с историята на християнството и практиката на Църквата. Големите културни преобразования през последните векове доведоха обаче до много инициативи и дебати за преосмисляне на ролята на изкуството в обществото и дори за самото му предефиниране. Това неминуемо се отразява и на разбиранията за „християнско изкуство“. Какво трябва да разбираме днес под това понятие и дали то все още е легитимно? Дали става дума за изкуство за тясноцърковна употреба? Или за изкуство, представящо християнския светоглед? Или пък за изкуство, повдигащо важни за християните теми – без значение какъв е светогледът на самия творец? Ще се опитаме да вникнем в тези сложни въпроси в поредица от дискусии, въз основа на конкретни примери от литературата, изобразителното изкуство, музиката и киното.

Втората среща от поредицата е посветена на християнската поезия в нейното многообразие от теми, търсения и изразни средства.