Ваня Вълкова

Регистриран от

9 години 9 месеца
Име
Ваня Вълкова
За мен

Ваня е завършила  сп. ,,Скулптура" и ,,Пространствен и рекламен дизайн" в НХА, „Мул­ти­ме­дийни технологии“ в Сво­боден фа­кул­тет на ТУ, Со­фия и е магистър по ,,Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство" , СУ ,,Климент Охридски", катедра ,, Изобразително изкуство ". Спе­ци­а­ли­зи­ра във фон­да­ция Бау­ха­ус, Гер­ма­ния. Ра­бо­ти ка­то графичен дизайнер и художник-илюстратор.

Изавява се като художник (дигиталната графика,рисунката, фотографията, new me­dia art и на съ­вре­мен­на­та скулп­ту­ра) и автор (поезия, есе, арт критика).

Три години е била автор в рубриките „Архитектура“, „Дизайн“ и „Изкуство“ в сп. „in­tro“ и е писала в медията „Момичетата от града“. Автор е в електронно списание (http://spisanie.harta.bg ) и член на сдружение ХАРТА harta.bg в екип „Публични събития“ и в еки­п „Медии“.

В сп. ,,Нова социална поезия" е в редакторския екип. 

Обича да чете белетристика, поезия, философия и богословие. Пише поезия, статии и есета. Привлечена е и обича света на изкуството във всички посоки. Визуално и изпълнителко изкуство (балет, опера, мюзикъл, кино, класическата, джаз и рок музика. Обича да пътува на различни месна.