Ваня Вълкова

Регистриран от

8 години 10 месеца
Име
Ваня Вълкова
За мен

Ва­ня Въл­ко­ва е за­вър­ши­ла сп. „Скулп­ту­ра“ и „Пространствен и рекламен дизайн“ в Националната ху­до­же­ст­ве­на­ ака­де­мия и „Мул­ти­ме­дийни технологии“ в Сво­бод­ния фа­кул­тет на ТУ, Со­фия. Спе­ци­а­ли­зи­ра във фон­да­ция Бау­ха­ус, Гер­ма­ния. Ра­бо­ти ка­то графичен и уеб-дизайнер. Ка­то ар­тист се из­я­вя­ва в об­ласт­та на дигиталната графика,рисунката, фотографията, new me­dia art и на съ­вре­мен­на­та скулп­ту­ра.

От три години пише в онлайн медията „Момичетата от града“. Три години е била автор в рубриките „Архитектура“, „Дизайн“ и „Изкуство“ в сп. „in­tro“. Автор е в електронно сп. harta-bg.info

Член на сдружение ХАРТА harta.bg в екип „Публични събития“ и в еки­п „Медии“ на електронното списание harta-bg.info.

Обича да чете белетристика, поезия, философия и богословие. Пише поезия,статии и есета.
Любител е на балетното и оперното изкуство, класическата, джаз и рок музика.
Обича да пътува,на различни месна.