Рубрики

Рубриката има за цел да реагира на актуални събития от обществен интерес. Тя отразява теми провокирани от новините, стреми се да подбужда дискусии, и да задава въпроси, които са важни за обществото или за отделния човек в него.

Не знаете какво е „изкупление“? Едва ли и 5% от българите знаят. Но в християнското богословие това е основен термин. Ако искате да разберете най-общото му значение, тук е мястото да започнете. Мислите, че знаете какво е „Библия“? Може би е така. Но възможно е и да научите нещо повече, стига да ви е интересно.

Рубриката „Апологетичен речник“ се опитва да събере практически полезен комплект от сбито описание на най-важните понятия, с които християнството борави, с цел да направи публикациите в списанието по-разбираеми, но също така да бъде интересна и сама по себе си.

Рубриката „Битието българско…“ е една поредица от въздишки на глас, породени от българската действителност и от духовното състояние на българина. Но не за да се оплакваме, по стар нашенски обичай. По-скоро това е едно свободно търсене на изгубеното – някъде между миналото и бъдещето, – българско битие. С надеждата, че не само ще го открием, но един ден ще можем да го възприемем и възстановим в неговата цялост. Свързано със здравите нишки на трагични, но и на величествени процеси и събития. И устремено към своя историческа цел, която само Бог знае. Заради която си струва да участваме в него, като български граждани.

В тази рубрика няма да говорим за киното като забавление или средство за интересно прекарване на свободното време. Доброто кино е изкуство, което раздвижва душата и ангажира зрителя в не по-малка степен, отколкото своя създател. Доброто кино натоварва, а не разтоварва. То събужда, а не приспива. То измъква зрителя от комфортната седалка и го превръща в действащ актьор на сцената на живота.

Поставяме си за цел да припомним същинската мисия на киното: да изправя съвременния човек пред тайнството на живота. Ще се запознаваме с отделни майсторски образци на световното кино, без претенции за изчерпателност или за подробен анализ – през погледа на лаик, който преживява филмите непосредствено и иска да сподели от тяхната сила.

Образ, слово, звук – само част от средствата, чрез които човек дава израз на съкровеното в себе си. Често го прави по неповторим, творчески начин, защото е образ и подобие на Бога. Създава нови светове, населва ги с герои и антигерои, изостря възприятията си за добро и зло, красиво и грозно, възможно и невъзможно. В този процес става все по-взискателен към своя изказ; използва до край възможностите на образа, словото и звука и открива други, неподозирани. Така се ражда нещо, което в миналото се наричаше „висока култура“. Днес понятието звучи малко елитарно и поставя изкуствена бариера пред възприемането и оценката на много майсторски творби, както и на цели периоди в културната история. Целта на тази рубрика е да повдигне бариерата и да помогне на читателя да съпреживява изкуството – заедно с поета, писателя, композитора, художника, артиста, архитекта.

Тази рубрика предлага широк поглед към Писанията, като обхваща както текстологични изследвания по създаването, преписването, канонизирането и превеждането на библейските книги, така и анализи на сродна литература, например неканонични книги и апокрифи. Засягат се и други теми като концепции на превод, влияние на културата върху превода, достоверност, самодостатъчност и историческа употреба на Писанията и др. Предвиждат се и материали, които дават оценка на отделни печатни или електронни издания на Библията.

Име­то на руб­ри­ка­та „Субектив“ пред­став­ля­ва тър­се­на про­во­ка­ция към иде­а­ла за обек­тив­но­то и без­при­стра­ст­но от­ра­зя­ва­не на за­о­би­ка­ля­щия ни свят. Как­во ако си поз­во­лим да пре­чу­пим по­зи­ци­я­та, ко­я­то из­ра­зя­ва­ме през сво­я­та све­то­глед­на рам­ка? Ще за­гу­би ли тя об­ще­ст­ве­на­та си ва­лид­ност? Ще ос­та­не ли не­раз­бра­на от хо­ра, ко­и­то не спо­де­лят съ­щи­те из­ход­ни по­зи­ции? В стре­ме­жа си да бъ­дем „обек­тив­ни“ не дра­щим ли на по­върх­ност­та и не при­да­ва­ме ли на дан­ни­те по-го­ля­мо зна­че­ние от раз­би­ра­не­то?

Рубриката „Субектив“ се опитва да събира нерафинирани образи на света около нас – нерафинирани от светогледа и светоусещането на авторите. Всъщност, има много неща, които могат да бъдат изказани и разбрани единствено по този начин – такива, които ако бъдат оголени до една неутрална позиция, загубват своята същност, значимост, а понякога дори своя смисъл. Но как в такива случаи можем да сме сигурни, че разбираме и биваме разбрани правилно? Рубриката „Субектив“ не се притеснява да остави този въпрос отворен. Струва си да опитваме дори и да не сме сигурни.

Интервюта с говорители на публичните събития, организирани от сдружение ХАРТА или с други интересни личности, които има какво да споделят по темите, развити на страниците на списанието.

Кратки статии за личности и събития, свързани с историята на християнството