Екзегезис

Ек­зе­ге­зис (от гр. exēgeomai – извеждам, обяснявам) е кри­ти­чес­ко тъл­ку­ва­не или ин­тер­пре­та­ция на текст и по-спе­ци­ал­но на ре­ли­ги­о­зен текст. Тра­ди­ци­он­но тер­ми­нът се е из­пол­з­вал в ми­на­ло­то в сми­съл на тъл­ку­ва­не на тек­ста на Биб­ли­я­та. Днес зна­че­ни­е­то му е раз­ши­ре­но до об­яс­не­ние на про­из­во­лен текст, за­то­ва за обоз­на­ча­ва­не тъл­ку­ва­не­то на биб­лей­ски текст ве­че се полз­ва по-кон­крет­ни­ят тер­мин „биб­лей­ски ек­зе­ге­зис“.

Основната цел на библейския екзегезис е да открие оригиналното значение на древния текст, т.е. да разбере какво е било посланието към най-първия читател – юдеите от античността или първите християни по времето на Римската империя.

Екзегезисът се състои от няколко дисциплини. Критиката на текста е изследването на историята и произхода на текста. Също така се изследват културата и средата, от които идват авторът и първоначалните слушатели. Освен това се прави класификация на литературния жанр на текста и анализ на граматичните и синтактичните му особености. Това включва дефиниране на значението на думите, разглеждане на непосредствения и общия контекст, и на свързаните теми, което допринася за правилното разбиране на това, което се казва или не се казва в дадения текст от Библията. Казано накратко, екзегезисът е опит обективно да се открие първоначалното значение на текста.

Ейзегетиката (от гр. eisēgeomai – въвеждам), обратно, е опит днешният читател да внесе свое собствено разбиране в този текст вместо оригиналното, затова вторият термин се ползва в негативен смисъл.

Понякога екзегезис се ползва като синоним на друг термин – херменевтика. Херменевтиката обаче е много по-обширна дисциплина в теорията на тълкуването на текста. Тя включва целия процес на разбирането му, обхващаща всички форми на общуване: писмено, устно или невербално, докато екзегезисът покрива само принципите, свързани с писмените документи.

Най-широко разпространената форма на библейския екзегезис е известна като „Библейски коментар“ – енциклопедична колекция от книги, всяка една от които е посветена на разглеждането и тълкуването на конкретна част от Библията. Пасажът се разглежда в своята цялост: кой е авторът, каква е епохата, в която е писана, кои са първите ѝ читатели и основните послания на текста. След това се прави подробен анализ на смисъла на всяко изречение с дефиниране на значението на по-редките думи и фрази.

Изкуството на екзегезиса се изучава в богословската дисциплина екзегетика.

Ползвани източници:

  1. Wikipedia – Exegesis
  2. trinity-bg – Екзегетика
  3. The Bible and Basics of Interpretation

Нов коментар