Дискусия: „Полът“ срещу „насилието“

Кога
Къде
Кни­жар­ни­ца-ка­фе „За­що не?“, ул. „Со­лун­с­ка“ 49, София

По­ред­на­та дис­ку­сия в кни­жар­ни­ца-ка­фе „За­що не?“ на ул. „Со­лун­с­ка“ 49, озаг­ла­ве­на „По­лът“ сре­щу „на­си­ли­е­то“: Вой­на­та на по­ня­ти­я­та и Ис­тан­бул­с­ка­та кон­вен­ция, ще се про­ве­де на 24 фев­ру­а­ри (съ­бо­та) от 17:00 ч. Учас­т­ват адв. На­та­лия Хрис­то­ва и Ивай­ло Ата­на­сов – сдру­же­ние ХАР­ТА. Взе­май­ки по­вод от го­ре­ща­та те­ма, ще по­го­во­рим и за по-ши­рок кръг въп­ро­си, вклю­чи­тел­но за гла­са на хрис­ти­я­ни­те в об­щес­т­во­то. Ор­га­ни­за­тор е сдру­же­ние ХАР­ТА със съ­дейс­т­ви­е­то на Пър­ва еван­гел­с­ка църк­ва, Со­фия. Вход сво­бо­ден.

Въпросът за ратификацията на Истанбулската конвенция силно поляризира мненията в обществото и изпълни медийното пространство с разгорещено политическо говорене. Противниците на „третия пол“ се сблъскаха с аргументите на защитниците на „ненасилието“.

  1. Какво е Истанбулската конвенция – юридически документ, който с несъвършени средства се опитва да постигне благородни цели или опит за провеждане на чужда за обществото ни идеология?
  2. Какво определя личната ни гражданска позиция по този актуален въпрос и как я формираме?
  3. Какво е „толератност“ и докъде се простират нейните здравословни предели?

Заедно ще се опитаме да започнем градивен и смислен дебат по тези, както и по много други произтичащи от тях въпроси. Очакваме ви!