Конференция: Св. Атанасий Александрийски, Сердика и светът на Късната античност

Кога

На 3 фев­ру­а­ри (пе­тък) в СУ „Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки“ ще се про­ве­де ед­нод­нев­на кон­фе­рен­ция, пос­ве­те­на на жи­во­та и твор­чес­т­во­то на св. Ата­на­сий Алек­сан­дрий­с­ки и спе­ци­фи­ки­те на све­та на Къс­на­та ан­тич­ност. Ор­га­ни­за­то­ри са Бо­гос­лов­с­ки­ят фа­кул­тет и Цен­тъ­рът за из­след­ва­не на пат­рис­тич­но­то и ви­зан­тий­с­ко нас­лед­с­тво на СУ „Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки“, съв­мест­но с Граж­дан­с­ко сдру­же­ние „Св. Ата­на­сий Ве­ли­ки“. Събитието се организира по случай 1690 г. от заемането на Александрийската катедра от св. Атанасий Велики: един от най-значителните християнски мислители на всички времена.

Участват учени от различни области на хуманитаристиката. Вход свободен.

Кога: 3 февруари (петък), от 9 до 19 часа в
Къде: Новата конферентна зала на СУ („Огледалната зала“, северно крило на Ректората)

Организационен комитет: доц. д-р Светослав Риболов, г-жа Елена Николова, г-н Тодор Патриков