Християнският поглед към астрологията – дискусия

Кога

Християнският поглед към Астрологията - дискусияСдру­же­ние ХАРТА Ви пре­по­ръч­ва но­ва­та дис­ку­сия в „Къ­ща за пти­ци“ на 21 де­кем­в­ри, свър­за­на с „Хри­с­ти­ян­с­ки­ят пог­лед към ас­тро­ло­ги­я­та“. В на­ве­че­ри­е­то на Рож­де­с­тво дис­ку­си­я­та от по­ре­ди­ца­та „Пра­во­сла­вие и съв­ре­мие“ ще бъде пос­ве­те­на на те­ма­та за хрис­ти­ян­с­кия пог­лед към ма­со­во раз­прос­т­ра­не­ния ин­те­рес в съв­ре­ми­е­то към ас­тро­ло­гич­ни­те тъл­ку­ва­ния и прог­но­зи.

Участници в дискусията:

Доц. д-р Екатерина Дамянова, преподавател по библейска история и археология в Богословския факултет на СУ

Доц. д-р Тодор Велчев, катедра Астрономия, СУ „Св. Климент Охридски“, съосновател на сдружение ХАРТА

Пламен Иванов, докторант по богословие в Шуменския университет

Модератор:

Доц. Костадин Нушев, преподавател по нравствено богословия в Богословския факултет на СУ

Къде: Къща за птици | Birdhouse, ул. Проф. Асен Златаров 22

Кога: 21 декември 2016 г. от 18:30 до 20:30