„Буря от светлина няма!“ – дискусия от поредицата ЛИПСВАЩОТО ЗВЕНО

Кога

Буря от светлина няма: Стоян Михайловски и усилията за християнска просвета преди комунистическия периодСдру­же­ние ХАРТА Ви ка­ни на дис­ку­си­я­та от по­ре­ди­ца­та ЛИП­С­ВА­ЩО­ТО ЗВЕ­НО: Бу­ря от свет­ли­на ня­ма: Сто­ян Ми­хай­лов­с­ки и уси­ли­я­та за хрис­ти­ян­с­ка прос­ве­та пре­ди ко­му­нис­ти­чес­кия пе­ри­од“

Къ­де: Рек­то­ра­та на СУ „Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки“, Но­ва кон­фе­рент­на за­ла (се­вер­но кри­ло)

Ко­га: 12 де­кем­в­ри (по­не­дел­ник) 2016

С участието на:
Калин Михайлов
Румяна Лечева
Тодор Велчев

Българското Възраждане спомага за известно осмисляне на християнските ценности, но предимно в контекста на националната революция и обединение.

Повече може да видите от страницата на прояната.