Публична беседа: Бог търси човека

Кога

Бог търси човека, говорител доц. Тодор Велчев

На 15 де­кем­в­ри, 2016 г. от 18.30 ча­са То­дор Вел­чев, до­цент от СУ „Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки“ и член на сдру­же­ние ХАРТА, ще из­не­се бе­се­да на те­ма „Бог тър­си чо­ве­ка“ в за­ла­та на кни­жар­ни­ца ВЕ­РЕН, Со­фия, пл. Сла­вей­ков 1. Бе­се­да­та е чет­вър­та по ред от ци­къл бе­се­ди, ор­га­ни­зи­ра­ни от кни­жар­ни­ца­та през 2016–2017 г.

Често се казва, че на човека е присъщо да търси Бога: нещо или някой, който е отвъд нас и в когото можем да намерим смисъл. Това ни прави наистина уникални в сравнение с всички други същества. А защо е така? Може би нашата уникалност е част от цялостен уникален замисъл на Бога: да сътвори една уникална Вселена, да осигури уникални условия за нашия живот и накрая да ни се открие по един уникален начин? Историята на Вселената и на планетата Земя може да се представи като едно дълго търсене на човека от страна на Бога - търсене, ознаменувано от Рождество Христово.

Тодор Велчев е преподавател в катедра „Астрономия“ на Физическия факултет, СУ „Св. Климент Охридски“. Доктор по физика; занимава се с научни изследвания на междузвездната среда и възникването на звездите. Извън професионалната си дейност се интересува от богословие, история, сериозно кино; вълнува се от проблемите на гражданското общество. Като член на сдружение ХАРТА изнася лекции, участва в публични дискусии и пише в електронното списание harta-bg.info.