Липсващото звено: Липса на общност и на истинско общуване (дискусия)

Кога

Липсващото звено: Липса на общност и на истинско общуване (дискусия)С пуб­лич­на­та дис­ку­сия

„Лип­са на общ­ност и на ис­тин­ско об­щу­ва­не“

за най-но­ва­та бъл­гар­с­ка кул­тур­на ис­то­рия стар­ти­ра по­ре­ди­ца пуб­лич­ни дис­ку­сии, ор­га­ни­зи­ра­ни от сдру­же­ние ХАРТА под об­що­то заг­ла­вие „Липс­ва­що­то зве­но“. За­по­вя­дай­те на 27 яну­а­ри от 18:30 ч. в Рек­то­ра­та на СУ „Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки“, в но­ва­та кон­фе­рент­на за­ла (се­вер­но кри­ло).

Въведение в темата: Момчил Методиев (историк)
Дискусия: Калин Михайлов (литературовед), Тодор Велчев (астрофизик; сдр. ХАРТА)
Модератор: Тодор Велчев

Кога: 27 януари, 18:30 ч.
Къде: Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, Нова конферентна зала (северно крило)

Вход свободен

За всичко най-важно относно поредицата „Липсващото звено“ вижте страницата на проявата.