ПЕЦИ ГЮЗЕЛЕВ Християнинът на сцена / музикална вечер – спомен за него

Кога

На 30 ап­рил, чет­вър­тък, сдру­же­ние ХАРТА ви ка­ни в об­но­ве­но­то прос­т­ран­с­т­во за кул­тур­ни съ­би­тия и сре­щи в кни­жар­ни­ца-ка­фе „За­що не?“ на му­зи­кал­на ве­чер и раз­го­вор за го­ле­мия бъл­гар­ски рок-му­зи­кант Пе­тър Гю­зе­лев.

Гроздан Стоевски (Rocking Chair) и Витя Макаров (451 по Фаренхайт) ще ни припомнят някои от незабравимите песни на „Щурците“, както и парчета от последния албум на Пеци „Изповед“. Интересни спомени и факти от неговия творчески, обществен и духовен живот ще сподели съпругата на известния музикант, Ефросина Гюзелева.

Петър Гюзелев 2013 – Изповед

КЪДЕ: книжарница-кафе „Защо не?“, ул. „Солунска“ 49

КОГА: 30 април, 18:30 ч.

Организатори:
Сдружение ХАРТА
и
Първа Евангелска съборна църква