Различни светогледи в търсене на смисъла на живота - дискусия

Кога

Сдру­же­ние ХАРТА ви ка­ни на
ДИСКУСИЯ
Раз­лич­ни све­то­гле­ди в тър­се­не на сми­съ­ла на жи­во­та
с апо­ло­ге­та Олег Вос­кре­сен­с­кий (Ру­сия/САЩ)

КЪДЕ: Пър­ва Еван­гел­ска съ­бор­на цър­к­ва,
Со­лун­с­ка 49
КОГА:12 ок­том­ври (не­де­ля), 18 ча­са

Организатор: сдружение ХАРТА

...........................

В лекцията и в дискусията след нея ще се изправим пред въпросите:

  • Защо живеем?
  • Какъв смисъл на живота ни предлагат нерелигиозните философии?
  • Откъде различните религии черпят знания за Бога ?
  • Какво ни казва епистемологията за процеса на познание?
  • С какво е уникално християнското знание за Бога?
  • Доколко са достоверни източниците на това знание?
  • Доколко са достоверни източниците на знанието за Бога на другите религии (ислям, будизъм, юдаизъм)?
  • Защо научните основания на вярата са особено важни днес?

..........................

За лектора

Олег Воскресенский е филолог, доктор по педагогика и магистър по богословие, съавтор на училищни руски учебници по „Основи на православната култура“ и „Основи на световните религиозни култури“, служител при олтара (алтарник) на руската православна църква във Фридли, Минесота (САЩ). Провежда мисионерска дейност в Русия и работи с православните църкви там.

Повече информация, статии и лекции може да намерите в сайта на лектора.

Сдружение ХАРТА е реализирало дискусии по светогледни въпроси с участието на различни лекторите. Повече информация може да намерите на сайта на сдружението.

През юни месец, тази година, сдружение ХАРТА преведе и представи в СОХО книгата  "3 ТЕОРИИ ЗА ВСИЧКО". Книгата на Елис Потър изследва три основни светогледа, които предлагат коренно различни отговори на вечни въпроси