Дискусия: Християнство и култура (I част)

Кога

На 23 март (не­де­ля) Пър­ва еван­гел­ска църк­ва, гр. Со­фия ви ка­ни на

ДИСКУСИЯ

Хрис­ти­ян­ст­во и кул­ту­ра I част: Враж­да, при­я­тел­ст­во, по­пе­чи­тел­ст­во или парт­ньор­ст­во?

с учас­ти­е­то на д-р Ивайло Атанасов (на мястото на адв. На­та­лия Хрис­то­ва) и д-р То­дор Вел­чев от сдру­же­ние ХАРТА

КОГА: 23 март (неделя), 17 часа
КЪДЕ: I ЕСЦ, ул. Солунска 49, гр. София
ВХОД СВОБОДЕН

Анотация:

Културата е творчески процес на претворяване и преобразяване на света. Тя представлява съвкупност от модели или образци за човешката дейност в обществото и от изразни средства, чрез които се подчертава тяхната значимост. Затова културата неизбежно отразява светогледа и ценностите на своите създатели.

Оттук и нееднозначното отношение на християните към културата. В църковната история наблюдаваме голямо многообразие от становища: от пълно отхвърляне на „светската култура“, през безразличие към нея, проникване в нея или опит за нейното „въцърковяване“ до напълно безкритичното ѝ възприемане или консумация. Кой от възможните християнски подходи към културата е най-обоснован? И какъв може/трябва да бъде приносът на вярващите в нея?

Материали и допълнителна информация ще бъдат публикувани на страницата на проявата.