Предстоящ дебат: Еволюция срещу сътворение

Кога

Изображението е отстранено.Сдру­же­ние „Са­пи­енс“, Сту­дент­ски клуб „Пси­хо­лог“ към НБУ и СХД „Сту­дент­ски жи­вот“ ор­га­ни­зи­рат на 25 май пуб­ли­чен де­бат на те­ма: „Ево­лю­ция сре­щу съ­тво­ре­ние“. Участ­ни­ци­те в де­ба­та са д‑р Майя Мар­ко­ва и проф. д‑р Деч­ко Сви­ле­нов.

Майя Маркова е главен асистент в катедра Биология на Медицинския университет — София. Специализирала е Биохимия в Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Медицинска биология към Медицинския университет. Докторската й степен, изработена в същия университет, е по научната специалност Морфология. Научните й интереси са в областта на клетъчната биология с използване предимно на микроскопски и имуноцитохимични методи.

Дечко Свиленов е доктор на науките и професор по патология. Притежава богословско и медицинско образование. В продължение на 36 години се е занимавал с медицинска научно-изследователска работа към Българската академия на науките. Ръководи международната фондация „Приятели на България“, която се занимава с печат и разпространение на християнска литература, организиране и разпределение на хуманитарни помощи сред социално слабото население в България.

Кога: 25 май, 20:00 — 21:30 ч.
Къде: Театъра на Нов български университет, ул. Монтевидео 21, гр. София
Вход свободен

Повече информация за събитието можете да получите на сайта на организаторите.

Искрено се надяваме подобни събития да спомогнат за изграждането на култура на воденето на обществени дебати в страната ни.