Междухристиянският диалог през вековете и днес – КОНФЕРЕНЦИЯ

Кога

Сдру­же­ние ХАРТА ви пре­по­ръч­ва ед­но­днев­на­та кон­фе­рен­ция „Меж­ду­хри­с­ти­ян­с­ки­ят ди­а­лог през ве­ко­ве­те и днес“, ко­я­то ще се про­ве­де на 29 ап­рил (съ­бо­та), от 10:00 до 18:30, в Но­ва кон­фе­рен­т­на за­ла на СУ „Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки“ (се­вер­но кри­ло на Рек­то­ра­та). Peer to Peer: Challenging Extremism.

Христос дава на Своите последователи една „нова заповед“: „Да се любите един друг, както Аз ви възлюбих“ (Йоан 15:12). Тя се оказва не само нова, но и трудна за изпълнение. През вековете отношенията между християните от различни традиции често не са били образец на любовта; понякога е липсвал изобщо диалог. А диалог е насъщно необходим днес, във все по-несигурния и объркан свят на XXI век. Живеем в обстановка на засилваща се хибридна война срещу Европа и нейното духовно наследство, а гоненията срещу християните на много места по света са всекидневие. Натрупаният исторически опит за разбирателство между различните християнски изповедания ще ни бъде от помощ, за да си имаме доверие. И да говорим свободно – за нещата, които ни обединяват, както и за тези, в които се различаваме.


Програмата на конференцията е следната:

Истината ще ви направи свободни. (Йоан 8:32)

Междухристиянският диалог през вековете и днес

Научна конференция, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Северно крило на Ректората, Нова конферентна зала, 29 април, 2017 г., 10.00–18.30 ч.

Организатори:

  • Център за изследване на патристичното и византийско наследство при СУ „Св. Климент Охридски“
  • AdVenture Partners: Peer to Peer: Challenging Extremism

10.00 Първа сесия: Историческа перспектива I

Модератор: Живко Лефтеров
Атанас Атанасов, „Диалогът с останалите християнски общности и с исляма в творчеството на св. Йоан Дамаскин“
Иван Христов, „Проблемът за средния път в диалога с Католическата църква на Фераро-Флорентийския събор“
Светослав Риболов, „Схизмата от 1054 г. в кореспонденцията на патр. Михаил Кироларий“

11.00–11.15 Дискусия

11.15–11.30 Кафе-пауза

11.30 Втора сесия: Историческа перспектива II

Модератор: Светослав Риболов
Беки Фейбър, „Единство не означава еднаквост: примери от Ранната църква днес“
о. Сава Кокудев, „Евхаристийните концепти – сравнителен анализ“
Десислава Тодорова, „Патр. Йеремия II и Витембергските богослови през XVI в.“

12.30–12.45 Дискусия

13.00–14.00 Лек обяд-кетъринг

14.00 Трета сесия: Съвременни аспекти на диалога I

Модератор: Момчил Методиев
Мартин Осиковски, „Два еклесиологични типа“
Живко Лефтеров, „Англикано-православният диалог през ХХ в.“
Янис Каминис, „Междухристиянският диалог – актуални предизвикателства за православните“

15.00 Дискусия

15.15 Кафе-пауза

15.30 Четвърта сесия: Съвременни аспекти на диалога II

Модератор: о. Пламен Гечев
Боб Фейбър, „Bселенският дух на д-р Алберт Лонг: пример от миналото за Църквата днес“
Момчил Методиев, „БПЦ и икуменическото движение през епохата на комунизма“
Паруш Парушев, „Радикалната реформация и междухристиянското общуване: примери от практиката на баптистите“

16.30 Дискусия

16.45 Кафе-пауза

17.00 Пета сесия: Теоретични основи на диалога

Модератор: Паруш Парушев
Владимир Градев, „Изпитанието на различието“
о. Пламен Гечев, „От мистика до психология“
Калин Янакиев, „Проблемът за първенството в отношенията между Православната и Католическата църква и в междуправослания диалог“

18.00–18.30 Дискусия и закриване

Вход свободен. Поканени са всички интересуващи се.