Дискусия за личността и проникновенията на Владимир Свинтила

Кога

Сдру­же­ние ХАРТА ви ка­ни на по­ред­на­та дис­ку­сия от ци­къ­ла „Липс­ва­що­то зве­но“. Тя ще се про­ве­де на 6 ап­рил, чет­вър­тък, от 18:30 ч. в Но­ва кон­фе­рен­т­на за­ла на СУ „Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки“ (се­вер­но кри­ло на Рек­то­ра­та) и ще бъ­де пос­ве­те­на на лич­ност­та и твор­чес­т­во­то на Вла­ди­мир Свин­ти­ла.

Дискусия за Владимир Свинтила, 6 април 2017 г. от 18:30 ч.

Писател и публицист, журналист и изкуствовед, преводач на Шекспир, Робърт Бърнс и Омар Хайям, Владимир Свинтила (1926–1998) впечатлява с изключителната си ерудиция и богата езикова култура. Завещава ни дълбоки проникновения с изследванията си на българското Възраждане и изобщо на българското битие и народопсихология. Така той продължава делото на Иван Хаджийски, но за разлика от него е освободен от влиянията на социалистическите идеи. Всъщност, отричането на Владимир Свинтила от социализма е съществена част от неговия труден житейски и духовен път. След 9.IX.1944 г. той ще премине през концлагер и ще прекара години в творческа изолация. Същевременно общуването му с личности като Илия Бешков, Атанас Далчев, Константин Петканов, Трифон Кунев, му отваря очите за драматичния духовен избор, пред който е изправен човекът в епохата на социализма. В крайна сметка, Владимир Свинтила („Светещия“) ще стигне до вярата в Христос, „Светлината на света“. А много от неговите просветления ще достигнат до читателите едва след смъртта му.