Дискусия: Съдбата на католическата общност в България

Кога

Дискусия от поредицата „Липсващото звено“: Съдбата на католическата общност в България

Сдру­же­ние ХАРТА Ви ка­ни на дис­ку­си­я­та от по­ре­ди­ца­та ЛИП­С­ВА­ЩО­ТО ЗВЕ­НО: Меж­ду съг­раж­да­не и раз­ру­ша­ва­не: Съд­ба­та на ка­то­ли­чес­ка­та общ­ност в Бъл­га­рия“

Къ­де: Рек­то­ра­та на СУ „Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки“, Ог­ле­дал­на­та за­­ла (се­вер­но кри­ло)
Ко­га: 26 яну­а­ри 2017 г. (чет­вър­тък) от 18:30 ч.

С участието на:
о. Паоло Кортези
Светлана Караджова
Калин Михайлов

Ролята на католиците в българската култура и обществен живот е изглежда по-позната (и призната) в епохата преди Освобождението. Но какво се случва през XX век, когато страната преживява трагични преобразования, а вътрешните проблеми на християнските общности се развиват на фона на надигащия се атеизъм? Какви приоритети си поставя Католическата църква и пред какви предизвикателства се изправя? Има ли сблъсък на култури и как изглежда той през очите на църковните служители, дошли от чужбина, и местните вярващи? И изобщо, каква е съдбата на българските католици като част от общобългарската съдба?

Ще поставим тези въпроси и ще търсим отговорите им с помощта на обществения деец и изследовател Светлана Караджова и на отец Паоло Кортези, добил известност не само като духовен пастир, но и с активната си позиция относно непрочетените тъмни страници на българското минало.

Повече подробности можете да прочетете на страницата на проявата.