Липсващото звено: Национализмът – в търсене на обединителния български дух

Кога

Национализмът - в търсене на обединителния български духСдру­же­ние ХАРТА Ви ка­ни на шеста­та дис­ку­сия от ци­къ­ла „Лип­с­­ва­­що­­то зве­­но“:

„На­ци­о­на­лиз­мът – в тър­се­не на обе­ди­ни­тел­ния бъл­гар­с­ки дух“

Къде: Рек­то­ра­та на СУ „Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки“, Но­ва кон­фе­рент­на за­ла (се­вер­но кри­ло)
Кога: 20 октомври 2016 г., 18:30 ч.
Участ­ни­ци в дис­ку­си­я­та: Дян­ко Мар­ков, Калин Михайлов, То­дор Вел­чев
Модератор: Тодор Велчев

Напоследък у нас, а и в Европа като цяло, все по-голяма популярност печелят политическите послания за възраждане на националната идея, съчетани с нетърпимост и отхвърляне на различния и другия и издигането на собствената нация над останалите. Доколко тези послания се родеят със същината на българската национална идея? Корените на нашия национализъм са във Възраждането, когато той не се е свеждал само до народностно самосъзнание и любов към отечеството, а е бил устрем към големи исторически съдбини и вярата в духовните сили на народа. Обогатен е и от демократично чувство, изразяващо се във всеобщ стремеж към свобода и равенство.

През XX век възрожденската национална идея ще понесе много удари и ще търси нови форми и носители. Някои са виждали във възраждането ѝ единствения исторически път за България и гарант за запазването на нейното достойнство и ценности. В този смисъл национализмът се оформя като цялостен светоглед, борещ се за ума и душата на българина. За национализма като част от „липсващото звено“ в българската културна история и като модернистична идеология, както и за неговите метаморфози и място днес ще дискутираме заедно с Дянко Марков, бивш легионер, офицер от военновъздушните сили и политически затворник.