Липсващото звено в Българската православна църква – житейски траектории на забравени архиереи

Кога

Липсващото звено в Българската православна църква – житейски траектории на забравени архиереиСдру­же­ние ХАРТА Ви ка­ни на чет­вър­та­та дис­ку­сия от по­ре­ди­ца­та „Липс­ва­що­то зве­но“ на 14 ап­рил (чет­вър­тък) от 18:30 ч. на оби­чай­но­то мяс­то в Рек­то­ра­та на СУ. Те­ма на дис­ку­си­я­та: „Липс­ва­що­то зве­но в Бъл­гар­с­ка­та пра­во­слав­на църк­ва – жи­тей­с­ки тра­ек­то­рии на за­бра­ве­ни ар­хи­е­реи.“

Дискусия: Момчил Методиев, Дилян Николчев, Калин Михайлов
Модератор: Тодор Велчев

След първите три уводни дискусии за три големи липси в нашата културна история, поредицата ще се съсредоточи върху житейски истории на конкретни личности от липсващото звено. Ще чуем историите на водачи от Българската православна църква от периода между 1944 г. и 1989 г. и ще дискутираме изборите, пред които са били изправени.

Кога: 14 април 2016 г., 18:30
Къде: Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, Нова конферентна зала (северно крило)

Вход свободен

Повече информация ще бъде публикувана на страницата на проявата.