„Навсякъде Те следвам с радост“ – музикално-богословската вечер

Кога

Сдру­же­ние ХАРТА пре­по­ръч­ва на Ва­ше­то вни­ма­ние му­зи­кал­но-бо­го­слов­с­ка­та ве­чер „Нав­ся­къ­де Те след­вам с ра­дост“ с пред­ве­лик­ден­с­ка кон­церт­на про­гра­ма от Бах, Те­ле­ман и Ви­вал­ди.

Кога: 3 ап­рил, не­де­ля, 18:00 ч.
Къде: Пър­ва Еван­гел­с­ка църк­ва, Со­фия, Со­лун­с­ка 49.

Изпълнители:

ХРИСТИНА ВАСИЛЕВА – сопран
ЗЕФИРА ВЪЛОВА – цигулка
ААПО ХАКИНЕН, Финландия – клавесин
ДИМИТЪР МАРИНКЕВ – флейта

ПРОГРАМА:

Георг Ф. Телеман (1681 – 1767)
Концерт №2 за флейта и клавесин в сол минор
Largo, Soave, Vivace
 
Й. С. Бах (1685 – 1750)
“Ich folge dir gleichfalls” - ария из „Страсти по Йоана“ (Johannes Passion)
 
Антонио Вивалди (1678 – 1741)
Трио соната за флейта, цигулка и басо-континуо в ре мажор
Allegro, Andante, Allegro
 
Й. С. Бах (1685 – 1750)
“Zerfliesse mein Herze” - ария из „Страсти по Йоана“ (Johannes Passion)
Трио соната „Музикална жертва“
“Aus Liebe” - ария из „Страсти по Матея“ (Matthäus Passion)