Липсващото звено: Липса на смисъл (дискусия)

Кога

Сдру­же­ние ХАРТА Ви ка­ни на тре­та­та дис­ку­сия от по­ре­ди­ца­та „Липс­ва­що­то зве­но“, ко­я­то ще се про­ве­де на 24 март от 18:00 ч. в съ­ща­та за­ла на СУ „Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки“ как­то пър­ви­те две. Тема на дис­ку­си­я­та ще е тре­та ос­нов­на лип­са от най-но­ва­та ни кул­тур­на ис­то­рия: „Лип­са на сми­съл (Гне­тът на без­смис­ли­е­то и бъл­гар­с­ки­ят не­га­ти­ви­зъм)“.

Въведение в темата: Веселин Методиев (историк)
Дискусия: Димитър Спасов, Тодор Велчев
Модератор: Тодор Велчев (сдружение ХАРТА)

Кога: 24 март, 18:00 ч.
Къде: Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, Нова конферентна зала (северно крило)

Вход свободен

Повече информация ще бъде публикувана на страницата на проявата.