Липсващото звено: Липса на историческа памет и на приемственост в културата (дискусия)

Кога

Дискусия: Липса на историческа памет и на приемственост в културатаВто­ра­та дис­ку­сия от по­ре­ди­ца­та „Липс­ва­що­то зве­но“, на 4 фев­ру­а­ри от 18:00 ч., ще има за тема вто­ра ос­нов­на лип­са от най-но­ва­та ни кул­тур­на ис­то­рия:

„Лип­са на ис­то­ри­чес­ка па­мет и на при­емс­т­ве­ност в кул­ту­ра­та“.

Заповядайте на дис­ку­си­я­та на съ­що­то мяс­то в Рек­то­ра­та на СУ „Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки“, в но­ва­та кон­фе­рент­на за­ла (се­вер­но кри­ло).

Въведение в темата: Тони Николов (философ, журналист)
Дискусия: Калин Михайлов (литературовед), Тодор Велчев (астрофизик; сдр. ХАРТА)
Модератор: Тодор Велчев

Кога: 4 февруари, 18:00 ч.
Къде: Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, Нова конферентна зала (северно крило)

Вход свободен

Повече информация ще бъде публикувана на страницата на проявата.