Дебат: Може ли науката да вреди?

Кога

ХАРТА пре­по­ръч­ва де­ба­тът на те­ма: „Мо­же ли на­у­ка­та да вре­ди?“, кой­то ще се про­ве­де във Френ­с­кия ин­с­ти­тут в Бъл­га­рия на 14 де­кем­ври (по­не­дел­ник) от 18:30 ч. Учас­т­ват Хайнц Вис­ман, фи­ло­соф и фи­ло­лог, и Ки­рил Шо­пов, фи­ло­соф и по­ли­то­лог, про­фе­сор във Ве­ли­ко­тър­нов­с­кия уни­вер­си­тет.

Дебатът е част от поредицата „Срещите на бъдещето“, организирана от Френския институт, която се фокусира върху предизвикателствата, които нашето време изправя пред обществата ни, представени по общодостъпен начин от водещи учени.

Хайнц Висман преподава философия в Сорбоната от 1962 г. до 1978 г., когато е назначен във Висшето училище по социални науки (EHESS) и в момента е почетен ръководител на научни изследвания там. От 1986 до август 2007 е главен редактор на поредицата „Пасажи“ в издателството Едисион-дю-Серф. От 1991 до 2000 г. ръководи Протестантския институт по интердисциплинарни научни изследвания в Хайделберг, Германия (FEST).

КОГА: 14 декември (понеделник) от 18:30 – 20:20 ч.
КЪДЕ: Френския институт в България, София, пл. „Славейков“ 3 , София 1000

Вход свободен. Организаторите ще предоставят симултанен превод от френски.

Вижте: Страницата на проявата на сайта на Френския институт