Дискусия: Между „Многая лета!“ и „Никога няма да се оправим…“

Кога

Между „Многая лета!“ и „Никога няма да се оправим…“Град­с­ка биб­ли­о­те­ка „Па­и­сий Хи­лен­дар­с­ки“ – Асе­нов­град и граж­дан­с­ко сдру­же­ние ХАРТА ви ка­нят на 14 де­кем­в­ри от 18:30 на
ДИС­КУ­СИЯ: Меж­ду „Мно­гая ле­та!“ и „Ни­ко­га ня­ма да се оп­ра­вим…“ (Раз­миш­ле­ния за Бъл­га­рия към края на го­ди­на­та)
с учас­ти­е­то на доц. д-р То­дор Вел­чев и адв. На­та­лия Хрис­то­ва.

КЪДЕ: Асеновград, Градска библиотека „Паисий Хилендарски“, ул. „Цар Иван Асен II“ 24
КОГА: 14 декември (понеделник), 18:30

Анотация

​Обикновено настъпването на Новата година е добър повод за равносметка и за израз на очаквания за бъдещето. В България 2015 година започна с плахи очаквания за по-решителни реформи и завършва с поредните разкрития за покварата на властите – и със затвърденото убеждение на българина, че нищо в тази страна не се променя и няма да се промени. Преходът от „Многая лета!“ към „Никога няма да се оправим!“ е типично български. Всъщност, в кой от тези два девиза повече вярваме?

И в Европа, и в България е налице безспорна криза на ценностите. Не е ясно вече дали има обща основа, върху която всички ние можем да стъпим. Откъде можем да почерпим идеали, които да ни вдъхновяват и крепят? Чуваме призиви да се завърнем към християнските принципи и духовно наследство. Но дали те някога са успели да станат български ценности и принципи? И дали това (не-)ставане няма пряко отношение към настоящото състояние на нашия народ и страна?

Връзки