Археология: печат на цар Езекия намерен в Йерусалим

Кога

Ин­те­рес­но ар­хе­о­ло­ги­чес­ко от­кри­тие бе опо­вес­те­но в на­ча­ло­то на де­кем­в­ри 2015 г. За пръв път при ар­хе­о­ло­ги­чес­ки раз­коп­ки е от­к­рит цар­с­ки пе­чат на Езе­кия. Гли­не­ни­ят от­пе­ча­тък с ди­а­ме­тър ед­ва 1 см, на­ри­чан още „бу­ла“, е на­ме­рен от еки­па на д-р Ей­лат Ма­зар в под­но­жи­е­то на юж­на­та сте­на на Хра­мо­вия хълм в Еру­са­лим. По съ­щес­т­во пред­с­тав­ля­ва „плом­ба“ от гли­на, вър­ху ко­я­то е по­ло­жен пе­ча­тът на ца­ря, до­ка­то още е би­ла ме­ка. Така булата удостоверява царската автентичност на завързан свитък с текст или пък маркира стоки, принадлежащи на царя.

Изображението е на слънце с две крила, символ на божествената защита и подкрепа за царя, египетски символи на живота (ankh) и надпис на староеврейски: „Принадлежащ на Езекия, (син на) Ахаз, цар на Юда“.

Това не е първата намерена була с името на цар Езекия. Съществуват и други копия в частни колекционери, но техният произход е неизвестен. Текущото откритие е първият отпечатък на царски печат с името на юдейски или израилски цар, което е получено в хода на археологически разкопки с научно издържани методи за идентифициране и датиране.

Цар Езекия е сред малкото юдейски царе, описани положително в Библията:

„На Господа, Израилевия Бог, се уповаваше. Нямаше подобен на него между всички Юдови царе – нито преди него, нито след него, защото се прилепи към Господа, не се откъсна от Него и опази заповедите, които Господ бе дал на Мойсей.“ 1

Библейският разказ ни го представя като находчив и смел цар, който въпреки своето положение на васал на Асирийската империя съумява да запази независимостта на Юдейското царство и да го издигне в икономически, дипломатически и религиозен план.

Настоящата находка се нарежда сред важните археологически открития от последните десетилетия, които издигат достоверността библейските книги в очите на специалистите в качеството на надеждни исторически източници.