ПЕТДЕСЕТНИЦА в музика, образи и слово

Кога

Сдру­же­ние ХАРТА с лю­без­но­то съ­дейс­т­вие на му­зи­ка­лен цен­тър „Бо­рис Хрис­тов“ в Со­фия ви ка­ни на 3 юни (сря­да) на Бо­гос­лов­с­ко-ви­зу­а­лен фо­рум с му­зи­кал­на част „ПЕТ­ДЕ­СЕТ­НИ­ЦА в му­зи­ка, об­ра­зи и сло­во“, по слу­чай хрис­ти­ян­с­кия праз­ник Пет­де­сет­ни­ца и Све­ти Дух (31 май – 1 юни).

Събитието е разделено на три части:

 • МУЗИКАЛНА
 • ВИЗУАЛНО – БОГОСЛОВСКА
 • ДИСКУСИОННА

Всяка от трите части ще представи по различен начин основните цели на тази просветна проява:

 • Запознаване с духовна музика (барокова и православна), посветена на празника.
 • Запознаване с основните историческите събития, довели до възникването на празника.
 • Запознаване с християнската символика и иконографските образи на празника.

 


КЪДЕ: Му­зи­ка­лен цен­тър „Бо­рис Хрис­тов“, Со­фия, ул. Цар Самуил 43
КОГА: 3 юни (сря­да), 18:30 часа


МУЗИКА

Проявата ще започне и завърши с камерни изпълнения на солистите от бароков ансамбъл Афетуозо ХРИСТИНА ВАСИЛЕВА (сопран) и ЙОСИФ ГЕРДЖИКОВ (пиано/орган), с участието и на РАДА ЙОСИФОВА (флейта).

Музикалната програма включва произведения от западната и източната църковна традиция, свързани с възхвала на празника Петдесетница – Свети Дух и придружени от кратък музикален коментар на маестро Йосиф Герджиков.

В програмата:

 • Бах
 • Г. Ф. Хендел
 • Бенджамин Бритън
 • Добри Христов
 • А. Дубенски

ОБРАЗИ

Иконография на празника
МАРИАН ТОМОВ

Тази част включва визуална презентация и 15-минутен коментар от реставратор, работил и в Атонските манастири. Презентацията ще проследи генезиса, развитието и символиката на иконографските елементи, мястото на сцената в храма, както и влиянието на технологията на живописта върху развитието ѝ.

Анотация:

Както и всички евангелски събития, иконографията на Петдесетница има за основен източник Новия завет. Съществува, обаче, една разлика в отношението към времето при изобразяването на този празник в сравнение с останалите евангелски събития. По принцип, иконата се придържа дословно към текста на Новия завет, докато при сцената на Петдесетница има разлика от новозаветния текст – присъстващите апостоли – и това не е случайно. Презентацията включва източни изображения на Петдесетница, с които ще покажем разликите според времето на изобразяване на празника и в технологичен и иконографски аспект.

СЛОВО

Малкият богословски панел е с продължителност 30 минути. Историята, традицията и духовният смисъл на празника ще бъдат представени от един православен и от един протестантски богослов.

Участници:

Доц. д-р СВЕТОСЛАВ РИБОЛОВ, „Учението за нетварните божествени енергии в съвременното православно богословие“

П-р ДАНАИЛ ИГНАТОВ, „Мисията на Светия Дух на Петдесетница“

(Творението като мисия на Триединния Бог – Любов. Светият Дух като ипостас на Любовта. Грехопадението – загубената любов у Човека. Възкресението – начало на Новото творение. Петдесетница – мисия на Светия Дух за осъществяване на Новото творение чрез любовта в Църквата.)

Модератор:

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ, сдр. ХАРТА

Александър Александров е дипломиран инженер, а тази година завършва Магистратура в СУ "Св. Климент Охридски", Богословски факултет.

ОРГАНИЗАТОР: сдружение ХАРТА (www.harta.bg), издаващо електронно списание за християнска апологетика www.harta-bg.info.