Ивайло Атанасов

Ивай­ло Ата­на­сов е член на еки­па на harta-bg.info. Ро­ден е през 1974 го­ди­на. Из­раст­нал е в гр. Ло­веч. За­вър­ш­ва фи­зи­ка в Со­фий­с­кия уни­вер­си­тет „Св. Кли­мент Ох­рид­ски“ през 1998 го­ди­на. Занимава се професионално с изчислителна физика в областите на моделиране на растеж на грапави повърхности и на метални наночастици. Работи като главен асистент е в Института по Електроника към БАН. Християнин е от 26 годишна възраст. Женен е от 2007 г. за Мариана Атанасова.

Статии от автора