Томас К. Джонсън

Томас К. Джонсън е бил пастир в САЩ и в бившия Съветски съюз и преподавател по философия и богословие в редица страни, включително в Карловия университет (Прага). Понастоящем е вицепрезидент по научните изследвания на Европейската семинария „Мартин Бусер“ и посланик по религиозните свободи на Световния евангелски алианс към Ватикана.

Сьорен Киркегор

Сьорен Киркегор (1813–1855) е датски философ от 19 век, когото мнозина определят като първия философ екзистенциалист. Отличителна черта на философията Киркегор е противопоставянето му на изпразнения от съдържание формализъм на протестантската църква в Дания по негово време. Чести теми в неговите философски разсъждения са същността на вярата, институцията на църквата, християнската етика и др.

Франсис Шефър

Франсис Шефър (1912–1984) е американски евангелски богослов и философ. Известен е като основателят на общността L’Abri (прибежището) в Швейцарските Алпи, чиято цел е да създава достъпна среда за дискусии на светогледни и значими за живота теми. Автор е на много книги, засягащи теми в областите на богословие, общество и култура.

Елис Потър

Елис По­тър е ро­ден в САЩ през 1948 г. Има бо­гат опит като му­зи­ко­вед и лек­тор в об­лас­ти­те му­зи­ка, изо­б­ра­зи­тел­но из­кус­т­во, фил­ми, фи­ло­со­фия и бо­го­сло­вие. То­ва го пра­ви из­клю­чи­тел­но ин­т­ри­гу­ващ лек­тор по ши­рок кръг те­ми ка­то ес­тес­т­во­то на ду­хов­ност­та, зна­че­ни­е­то на хри­с­ти­ян­с­тво­то за из­кус­т­во­то, пъ­тя за до­с­ти­га­не на ис­тин­но по­зна­ние, съв­ре­мен­ни фи­ло­соф­с­ки те­че­ния и со­ци­ал­ни дви­же­ния.

Паул Тилих

Паул Тилих (1886–1965) е един от най-изтъкнатите протестантски богослови и философи на ХХ век. Учи в университетите на Берлин, Хале и Бреслау. През 20-те години на ХХ век е професор по богословие в Марбург, Дрезден и Лайпциг и професор по философия във Франкфурт. След идването на нацистите на власт през 1933 г. емигрира в САЩ, където живее до смъртта си и написва своите най-известни трудове. Преподава в университетите на Ню Йорк и Харвард.

Мартин Бубер

Мартин Бубер (1878–1965) е роден в еврейско семейство във Виена. Следва философия във Виена, Лайпциг, Берлин и Цюрих. Известно време е активен деец на ционисткото движение. Издава юдейско религиозно списание, преподава юдейска религиозна философия във Франкфуртския университет (1924–1933) и прави нов превод на Стария Завет на немски език. През 1938 г. емигрира от Германия в Палестина (Израел) и става професор по социална психология. Умира в Ерусалим.