Арно Бакхаус

Арно Бакхаус е германски художник, автор на пърформанси и автор на песни – нестандартен творец. Автор е на множество афоризми с провокативен характер, някои от които Бакхаус написва на малък плакат и стои с тях по улиците.

Илия Бешков

Илия Бешков (1901–1958) е един от най-забележителните български художници на XX век. Известен е със своите карикатури, осмиващи зараждащия се в началото на века тоталитарен режим в България.

Ваня Вълкова

Ва­ня Въл­ко­ва е за­вър­ши­ла сп. „Скулп­ту­ра“ и „Пространствен и рекламен дизайн“ в Националната ху­до­же­ст­ве­на­ ака­де­мия и „Мул­ти­ме­дийни технологии“ в Сво­бод­ния фа­кул­тет на ТУ, Со­фия. Спе­ци­а­ли­зи­ра във фон­да­ция Бау­ха­ус, Гер­ма­ния.

В момента кара Магистърска програма по ,,Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство" в сп. Изобразително изкуство  на СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ".

Работи  като графичен и мултимедин дизайнер . Като артист се изявява в областта на дигиталната графика, фотографията, new me­dia art и на съ­вре­мен­на­та скулп­ту­ра.