Елис Потър

Елис По­тър е ро­ден в САЩ през 1948 г. Има бо­гат опит като му­зи­ко­вед и лек­тор в об­лас­ти­те му­зи­ка, изо­б­ра­зи­тел­но из­кус­т­во, фил­ми, фи­ло­со­фия и бо­го­сло­вие. То­ва го пра­ви из­клю­чи­тел­но ин­т­ри­гу­ващ лек­тор по ши­рок кръг те­ми ка­то ес­тес­т­во­то на ду­хов­ност­та, зна­че­ни­е­то на хри­с­ти­ян­с­тво­то за из­кус­т­во­то, пъ­тя за до­с­ти­га­не на ис­тин­но по­зна­ние, съв­ре­мен­ни фи­ло­соф­с­ки те­че­ния и со­ци­ал­ни дви­же­ния.