Радостин Марчев

Ра­дос­тин Мар­чев е ро­ден през 1976 г. във Вар­на. Ма­гис­тър е по сче­то­вод­с­т­во и кон­т­рол от ИУ – Вар­на (2000 г.) и ма­гис­тър по прак­ти­чес­ко бо­го­сло­вие (МА), TCM In­ter­na­tion­al, Авст­рия (2010 г.). Спе­ци­а­ли­зи­ра „Хрис­ти­ян­с­ко во­да­чес­т­во и управ­ле­ние“ (Chris­tian Lead­er­ship and Man­age­ment) със сте­пен Mdiv към TCMI, Авст­рия. Жи­вее във Вар­на, къ­де­то ра­бо­ти в об­ласт­та на меж­ду­на­род­ния транс­порт и ло­гис­ти­ка­та.